۱۰۰۱ سوال

آیا کتاب مقدس تحریف شده است؟
برنامه 1001 سوال / با خواهر الهام / هفتم ژانویه 2010
www.icnet.tv
نشانه های دریافت نجات در نو ایمانان؟
برنامه 1001 سوال ؟/ با الهام و دکتر ادوین صالح
www.icnet.tv
چطور می توان فهمید که فرد مذهبی نیستم ؟
انجیل راستین از غیر راستین را چگونه می توان تشخیص داد؟
و ...
برنامه 1001 سوال ؟/ با الهام و دکتر ادوین صالح
بیست و هشتم ژانویه 2021
www.icnet.tv
برنامه 1001 سوال ؟/ با الهام و دکترادوین صالح
چهارم فوریه 2021
پاسخ به سوال شما بیندگان
www.icnet.tv
برنامه 1001 سوال ؟/ با الهام و دکترادوین صالح
یازدهم فوریه 2021
پاسخ به سوال شما بیندگان
بهمراه الهام و دکتر ادوین صالح
پاسخ به سوالات شما
www.icnet.tv
بهمراه الهام و دکتر ادوین صالح
پاسخ به سوالات شما
www.icnet.tv
بهمراه الهام و دکتر ادوین صالح معلم کلام
پاسخ به سوالات شما
www.icnet.tv

© 2021 ICnet tv All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3