کنفرانس کلیسای پیروزی – آتلانتا ۲۰۱۷

کنفرانس کلیسای پیروزی آتلانتا - امریکا 2017
سخنران فرد صالح معلم کلام و شبان ارشد کلیسای بر صخره - تورنتو
www.icnet.tv
کنفرانس کلیسای پیروزی آتلانتا - امریکا 2017
سخنران فرد صالح معلم کلام و شبان ارشد کلیسای بر صخره - تورنتو
www.icnet.tv
کنفرانس کلیسای پیروزی آتلانتا - امریکا 2017
سخنران فرد صالح معلم کلام و شبان ارشد کلیسای بر صخره - تورنتو
www.icnet.tv
کنفرانس کلیسای پیروزی آتلانتا - امریکا 2017
سخنران فرد صالح معلم کلام و شبان ارشد کلیسای بر صخره - تورنتو
www.icnet.tv
کنفرانس کلیسای پیروزی آتلانتا - امریکا 2017
سخنران فرد صالح معلم کلام و شبان ارشد کلیسای بر صخره - تورنتو
www.icnet.tv
کنفرانس کلیسای پیروزی آتلانتا - امریکا 2017
سخنران فرد صالح معلم کلام و شبان ارشد کلیسای بر صخره - تورنتو
www.icnet.tv
کنفرانس کلیسای پیروزی آتلانتا - امریکا 2017
سخنران فرد صالح معلم کلام و شبان ارشد کلیسای بر صخره - تورنتو
www.icnet.tv
کنفرانس کلیسای پیروزی آتلانتا - امریکا 2017
سخنران فرد صالح معلم کلام و شبان ارشد کلیسای بر صخره - تورنتو
www.icnet.tv

© 2024 ICnet tv All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3