کلیسای شما

قبلی 1 of 10 بعدی
بازشناسی اصول مذبح و بقیت وفادار در ارتباط با ملکوت خدا

دکتر فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره تورنتو

و دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
بازشناسی اصول مذبح و بقیت وفادار در ارتباط با ملکوت خدا

دکتر فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره تورنتو

و دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
بازشناسی اصول مذبح و بقیت وفادار در ارتباط با ملکوت خدا

دکتر فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره تورنتو

و دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
بازشناسی اصول مذبح و بقیت وفادار در ارتباط با ملکوت خدا

دکتر فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره تورنتو
و دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
بازشناسی اصول مذبح و بقیت وفادار در ارتباط با ملکوت خدا
دکتر فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره تورنتو
و دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
کلیسای شما _ فصل سوم قسمت اول _ بررسی جلد سوم از کتاب شکست سکوت
برادر فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره تورنتو
و دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
قسمت 28 از فصل دوم کتاب شکست سکوت
بهمراه دکتر فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو و دکتر ادوین صالح
www.icnet.tv
قسمت 27 از فصل دوم کتاب شکست سکوت
بهمراه دکتر فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو و دکتر ادوین صالح
www.icnet.tv
قبلی 1 of 10 بعدی

© 2021 ICnet tv All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3