هفت تصویر از انجیل یوحنا

هفت تصویر از انجیل یوحنا - تصویرهفتم ؛حیات الهی و پیروزی بر مرگ
توسط دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
هفت تصویر از انجیل یوحنا - تصویر ششم ؛حیات الهی و بینش روحانی
توسط دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
هفت تصویر از انجیل یوحنا - تصویر پنجم ؛حیات الهی پیروز بر طبیعت
توسط دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
هفت تصویر از انجیل یوحنا - تصویر چهارم ؛ حیات الهی منبع کافی و پایان ناپذیر
توسط دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
هفت تصویر از انجیل یوحنا - تصویر سوم ؛ آزادی از شریعت مرگ و گناه
توسط دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
هفت تصویر از انجیل یوحنا - تصویر دوم ؛ شفای پسر افسر رومی
توسط دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
هفت تصویر از انجیل یوحنا / تصویر اول - تبدیل آب به شراب
توسط دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
هفت تصویر از انجیل یوحنا
توسط دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv

© 2024 ICnet tv All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3