مسیحیت چی نیست !

مجموعه مسیحیت چی نیست ! برنامه دهم /مذهب
دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
مجموعه مسیحیت چی نیست ! برنامه نهم / مروری بر مطالب گذشته
دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
مجموعه مسیحیت چی نیست ! برنامه هشتم این برنامه: انجیل کامیابی
دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
مجموعه مسیحیت چی نیست ! برنامه هفتم این برنامه: عطایای روحانی
دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
مجموعه مسیحیت چی نیست ! برنامه ششم این برنامه: تعمید آب
دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
مجموعه مسیحیت چی نیست ! /برنامه پنجم/عرفان گرایی
دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
مجموعه مسیحیت چی نیست ! خوابها،رویاها و توهمات /برنامه چهارم
دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
مسیحیت چی نیست ! استفاده از واژه های عهد عتیق / برنامه سوم
دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی

© 2024 ICnet tv All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3