فیض پسندیده خدا

فیض پسندیده خدا /قسمت اول
سخنران مدرس الهیات مسیحی ادوین صالح
www.icnet.tv
فیض پسندیده خدا /قسمت دوم
سخنران مدرس الهیات مسیحی ادوین صالح
www.icnet.tv
فیض پسندیده خدا /قسمت سوم
سخنران مدرس الهیات مسیحی ادوین صالح
www.icnet.tv
فیض پسندیده خدا /قسمت چهارم
سخنران مدرس الهیات مسیحی ادوین صالح
www.icnet.tv

© 2024 ICnet tv All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3