زندگی داوود نبی

نگاهی به زندگی داوود قسمت اول
توسط مدرس الهیات مسیحی برادر ادوین صالح
www.icnet.tv
نگاهی به زندگی داوود قسمت دوم
توسط مدرس الهیات مسیحی برادر ادوین صالح
www.icnet.tv
نگاهی به زندگی داوود قسمت 3
معلم کلام ادوین صالح
www.icnet.tv
نگاهی به زندگی داوود قسمت چهارم
معلم کلام ادوین صالح
www.icnet.tv
نگاهی به زندگی داوود قسمت پنجم
معلم کلام ادوین صالح
www.icnet.tv

© 2024 ICnet tv All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3