درسهایی از کتاب یونس نبی

برنامه ایی از معلم کتاب مقدس برادر ادوین
مدیر شبکه تلویزیونی icnet و از رهبران کلیسای ( کلیسا بر صخره در تورنتو)
www.icnet.tv
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
برنامه ایی از معلم کتاب مقدس برادر ادوین
مدیر شبکه تلویزیونی icnet و از رهبران کلیسای ( کلیسا بر صخره در تورنتو)
www.icnet.tv
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
برنامه ایی از معلم کتاب مقدس برادر ادوین
مدیر شبکه تلویزیونی icnet و از رهبران کلیسای ( کلیسا بر صخره در تورنتو)
www.icnet.tv
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
برنامه ایی از معلم کتاب مقدس برادر ادوین
مدیر شبکه تلویزیونی icnet و از رهبران کلیسای ( کلیسا بر صخره در تورنتو)
www.icnet.tv
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا

© 2024 ICnet tv All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3