بپرسید تا بدانید!

جلسات پرسش و پاسخ « کلیسای بر صخره » تورنتو/ برنامه دوازدهم / مارچ 2020
دکتر ادوین صالح / مدرس الهیات مسیحی
جلسات پرسش و پاسخ « کلیسای بر صخره » تورنتو/ برنامه یازدهم فوریه 2020
دکتر ادوین صالح / مدرس الهیات مسیحی
جلسات پرسش و پاسخ « کلیسای بر صخره » تورنتو/ برنامه نهم 19 فوریه 2020
دکتر ادوین صالح / مدرس الهیات مسیحی
جلسات پرسش و پاسخ « کلیسای بر صخره » تورنتو/ برنامه نهم 12 فوریه 2020
دکتر ادوین صالح / مدرس الهیات مسیحی
جلسات پرسش و پاسخ « کلیسا بر صخره » تورنتو/ برنامه هشتم 29 ژانویه 2020
دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
جلسات پرسش و پاسخ « کلیسا بر صخره » تورنتو/ برنامه هفتم 22 ژانویه 2020
جلسات مشارکت و کلیسایی هر چهارشنبه ساعت 7 عصر
در منطقه ریچموند هیل - تورنتو
جلسات پرسش و پاسخ « کلیسا بر صخره » تورنتو/ برنامه ششم 11 دسامبر 2019
جلسات مشارکت و کلیسایی هر چهارشنبه ساعت 7 عصر
در منطقه ریچموند هیل - تورنتو
جلسات پرسش و پاسخ « کلیسا بر صخره » تورنتو/ برنامه پنجم 27 نوامبر 2019
جلسات مشارکت و کلیسایی هر چهارشنبه ساعت 7 عصر
در منطقه ریچموند هیل - تورنتو

© 2024 ICnet tv All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3