ابعاد ششگانه واژه نجات

ابعاد ششگانه واژه نجات
توسط معلم کلام ادوین صالح - مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
ابعاد ششگانه واژه نجات
توسط معلم کلام ادوین صالح - مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
ابعاد ششگانه واژه نجات
توسط معلم کلام ادوین صالح - مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا

© 2024 ICnet tv All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3