ویدیوهای دیگر
جستاری در روایت ذریت مسیح و نقشه خدا برای انسان در کتاب پیدایش عهد عتیق
مدرس دکتر ادوین صالح
نگاه از زاویه ایی دیگر به انجیل یوحنا با عنوان پل های یوحنا در این مجموعه یوحنا در این خبر خوش پل هایی را به ما نشان خواهد داد که ما را از عهد عتیق بسوی عهد جدید هدایت میکند
جستاری در روایت ذریت مسیح و نقشه خدا برای انسان در کتاب پیدایش عهد عتیق
مدرس دکتر ادوین صالح
نگاه از زاویه ایی دیگر به انجیل یوحنا با عنوان پل های یوحنا در این مجموعه یوحنا در این خبر خوش پل هایی را به ما نشان خواهد داد که ما را از عهد عتیق بسوی عهد جدید هدایت میکند
بررسی و شناخت دقیق از انجیل متی
توسط معلم کلام دکتر ادوین صالح - مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv

© 2022 ICnet tv All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3