کلیسا بر صخره

از مجموعه موعظات هفته

سخنران ، دکتر فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو
www.icnet.tv
از مجموعه موعظات هفته
سخنران ، دکتر فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو
www.icnet.tv
از مجموعه موعظات هفته
سخنران ، دکتر فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو
www.icnet.tv
از مجموعه موعظات هفته/
سخنران فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو
www.icnet.tv
از مجموعه موعظات هفته/ سخنران فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو
www.icnet.tv
از مجموعه موعظات هفته/ سخنران فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو
www.icnet.tv
از مجموعه موعظات هفته/ سخنران فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو
www.icnet.tv
از مجموعه موعظات هفته/ سخنران فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو
www.icnet.tv

© 2021 iCNET All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3