کلیسای شما

قسمت اول / چهارشنبه 13 ژانویه 2021
بهمراه فرد صالح شبان کلیسای بر صخره در تورنتو و دکتر ادوین صالح
www.icnet.tv
برنامه زنده کلیسای شما - 6 ژانویه 2012
www.icnet.tv
اجرا دکتر ادوین صالح / میهمان برنامه فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو و نویسنده کتاب شکست سکوت
www.icnet.tv
اجرا دکتر ادوین صالح / میهمان برنامه فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو و نویسنده کتاب شکست سکوت
www.icnet.tv
اجرا دکتر ادوین صالح / میهمان برنامه فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو و نویسنده کتاب شکست سکوت
www.icnet.tv
اجرا دکتر ادوین صالح / میهمان برنامه فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو و نویسنده کتاب شکست سکوت

www.icnet.tv
اجرا دکتر ادوین صالح / میهمان برنامه فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو و نویسنده کتاب شکست سکوت
www.icnet.tv
اجرا دکتر ادوین صالح / میهمان برنامه فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو و نویسنده کتاب شکست سکوت

www.icnet.tv

© 2021 iCNET All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3