هفت شخصیت برجسته کتاب پیدایش

مجموعه آموزشی و تعلیم ی هفت شخصیت برجسته کتاب پیدایش
معلم کلام دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
مجموعه آموزشی و تعلیمی شخصیت های برجسته عهد عتیق
معلم کلام دکتر ادوین صالح
سخنران دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
هفت شخصیت برجسته از کتاب پیدایش « هابیل » قسمت اول
همراه با دکتر ادوین صالح
www.icnet.tv
هفت شخصیت برجسته از کتاب پیدایش « هابیل » قسمت اول
همراه با دکتر ادوین صالح
www.icnet.tv
هفت شخصیت برجسته کتاب پیدایش
قسمت اول - آدم
www.icnet.tv

© 2020 iCNET All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3