هفت تصویر از انجیل یوحنا

هفت تصویر از انجیل یوحنا - تصویرهفتم ؛حیات الهی و پیروزی بر مرگ
توسط دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
هفت تصویر از انجیل یوحنا - تصویر ششم ؛حیات الهی و بینش روحانی
توسط دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
هفت تصویر از انجیل یوحنا - تصویر پنجم ؛حیات الهی پیروز بر طبیعت
توسط دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
هفت تصویر از انجیل یوحنا - تصویر چهارم ؛ حیات الهی منبع کافی و پایان ناپذیر
توسط دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
هفت تصویر از انجیل یوحنا - تصویر سوم ؛ آزادی از شریعت مرگ و گناه
توسط دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
هفت تصویر از انجیل یوحنا - تصویر دوم ؛ شفای پسر افسر رومی
توسط دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
هفت تصویر از انجیل یوحنا / تصویر اول - تبدیل آب به شراب
توسط دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
هفت تصویر از انجیل یوحنا
توسط دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv

© 2020 iCNET All Rights Reserved.

Yahsat 1A – Freq: 11900 – Pol: H – SR: 27500 – Fec : 7/8