مسیحیت چی نیست !

مجموعه مسیحیت چی نیست ! برنامه هفتم این برنامه: عطایای روحانی
دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
مجموعه مسیحیت چی نیست ! برنامه ششم این برنامه: تعمید آب
دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
مجموعه مسیحیت چی نیست ! /برنامه پنجم/عرفان گرایی
دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
مجموعه مسیحیت چی نیست ! خوابها،رویاها و توهمات /برنامه چهارم
دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
مسیحیت چی نیست ! استفاده از واژه های عهد عتیق / برنامه سوم
دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
مسیحیت چی نیست ! یهودی گرایی / برنامه دوم
پاسخ به سوالات شما
www.icnet.tv
مسیحیت چی نیست !
پاسخ به سوالات شما
برنامه اول سمبل ها و نشانه ها

© 2020 iCNET All Rights Reserved.

Yahsat 1A – Freq: 11900 – Pol: H – SR: 27500 – Fec : 7/8