فیض پسندیده خدا

فیض پسندیده خدا /قسمت اول
سخنران مدرس الهیات مسیحی ادوین صالح
www.icnet.tv
فیض پسندیده خدا /قسمت دوم
سخنران مدرس الهیات مسیحی ادوین صالح
www.icnet.tv
فیض پسندیده خدا /قسمت سوم
سخنران مدرس الهیات مسیحی ادوین صالح
www.icnet.tv
فیض پسندیده خدا /قسمت چهارم
سخنران مدرس الهیات مسیحی ادوین صالح
www.icnet.tv

© 2019 iCNET All Rights Reserved.

Yahsat 1A – Freq: 11900 – Pol: H – SR: 27500 – Fec : 7/8