شناخت خدای حقیقی

توسط برادر فرد صالح شبان کلیسا بر صخره در تورنتو
www.icnet.tv
توسط برادر فرد صالح شبان کلیسا بر صخره در تورنتو
www.icnet.tv

© 2019 iCNET All Rights Reserved.

Yahsat 1A – Freq: 11900 – Pol: H – SR: 27500 – Fec : 7/8