سمینار کلیسایی اتریش/کتاب پیدایش فصل یک

سمینار کلیسای مسیحیان فارسی زبان شهر لینز - اتریش
سخنران معلم کلام برادر ادوین صالح
www.icnet.tv
سمینار کلیسای مسیحیان فارسی زبان شهر لینز - اتریش
سخنران معلم کلام برادر ادوین صالح
www.icnet.tv
سمینار کلیسای مسیحیان فارسی زبان شهر لینز - اتریش
سخنران معلم کلام برادر ادوین صالح
www.icnet.tv
سمینار کلیسای مسیحیان فارسی زبان شهر لینز - اتریش
سخنران معلم کلام برادر ادوین صالح
www.icnet.tv

© 2020 iCNET All Rights Reserved.

Yahsat 1A – Freq: 11900 – Pol: H – SR: 27500 – Fec : 7/8