زندگی داوود نبی

نگاهی به زندگی داوود قسمت اول
توسط مدرس الهیات مسیحی برادر ادوین صالح
www.icnet.tv
نگاهی به زندگی داوود قسمت دوم
توسط مدرس الهیات مسیحی برادر ادوین صالح
www.icnet.tv
نگاهی به زندگی داوود قسمت 3
معلم کلام ادوین صالح
www.icnet.tv
نگاهی به زندگی داوود قسمت چهارم
معلم کلام ادوین صالح
www.icnet.tv
نگاهی به زندگی داوود قسمت پنجم
معلم کلام ادوین صالح
www.icnet.tv

© 2019 iCNET All Rights Reserved.

Yahsat 1A – Freq: 11900 – Pol: H – SR: 27500 – Fec : 7/8