دیدن چهره خدا

سخنران : ادوین صالح
کلیسای آلفا و اومگا - هامبورگ آلمان 2016
مدیر شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
www.icnet.tv
سخنران : ادوین صالح
کلیسای آلفا و اومگا - هامبورگ آلمان 2016
مدیر شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
www.icnet.tv

© 2020 iCNET All Rights Reserved.

Yahsat 1A – Freq: 11900 – Pol: H – SR: 27500 – Fec : 7/8