درسهایی از کتاب یونس نبی

برنامه ایی از معلم کتاب مقدس برادر ادوین
مدیر شبکه تلویزیونی icnet و از رهبران کلیسای ( کلیسا بر صخره در تورنتو)
www.icnet.tv
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
برنامه ایی از معلم کتاب مقدس برادر ادوین
مدیر شبکه تلویزیونی icnet و از رهبران کلیسای ( کلیسا بر صخره در تورنتو)
www.icnet.tv
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
برنامه ایی از معلم کتاب مقدس برادر ادوین
مدیر شبکه تلویزیونی icnet و از رهبران کلیسای ( کلیسا بر صخره در تورنتو)
www.icnet.tv
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
برنامه ایی از معلم کتاب مقدس برادر ادوین
مدیر شبکه تلویزیونی icnet و از رهبران کلیسای ( کلیسا بر صخره در تورنتو)
www.icnet.tv
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا

© 2020 iCNET All Rights Reserved.

Yahsat 1A – Freq: 11900 – Pol: H – SR: 27500 – Fec : 7/8