بپرسید تا بدانید!

جلسات پرسش و پاسخ « کلیسا بر صخره » تورنتو/ برنامه پنجم 27 اکتبر 2019
جلسات مشارکت و کلیسایی هر چهارشنبه ساعت 7 عصر
در منطقه ریچموند هیل - تورنتو
جلسات پرسش و پاسخ « کلیسا بر صخره » تورنتو/ برنامه چهارم 20 اکتبر 2019
جلسات مشارکت و کلیسایی هر چهارشنبه ساعت 7 عصر
در منطقه ریچموند هیل - تورنتو
جلسات پرسش و پاسخ « کلیسا بر صخره » تورنتو/ برنامه سوم 13 اکتبر 2019
جلسات مشارکت و کلیسایی هر چهارشنبه ساعت 7 عصر
در منطقه ریچموند هیل - تورنتو
جلسات پرسش و پاسخ « کلیسا بر صخره » تورنتو/ قسمت دوم 16 اکتبر 2019
جلسات مشارکت و کلیسایی هر چهارشنبه ساعت 7 عصر
در منطقه ریچموند هیل - تورنتو
جلسات پرسش و پاسخ « کلیسا بر صخره » تورنتو/ قسمت اول 16 اکتبر
جلسات مشارکت و کلیسایی هر چهارشنبه ساعت 7 عصر
در منطقه ریچموند هیل - تورنتو
پاسخ به پرسشهای کتاب مقدسی شما بینندگان
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
www.icnet.tv
پاسخ به پرسشهای کتاب مقدسی شما بینندگان
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
www.icnet.tv
پاسخ به پرسشهای کتاب مقدسی شما بینندگان
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
www.icnet.tv

© 2019 iCNET All Rights Reserved.

Yahsat 1A – Freq: 11900 – Pol: H – SR: 27500 – Fec : 7/8