بپرسید تا بدانید!

پاسخ به پرسشهای کتاب مقدسی شما بینندگان
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
www.icnet.tv
پاسخ به پرسشهای کتاب مقدسی شما بینندگان
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
www.icnet.tv
پاسخ به پرسشهای کتاب مقدسی شما بینندگان
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
www.icnet.tv
پاسخ به پرسشهای کتاب مقدسی شما بینندگان
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
www.icnet.tv
بررسی انجیل متی - با موضوع طلاق و جواب چند پرسش دیگر ...
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
www.icnet.tv

© 2019 iCNET All Rights Reserved.

Yahsat 1A – Freq: 11900 – Pol: H – SR: 27500 – Fec : 7/8