بررسی رساله به افسسیان

توسط برادر فرد صالح شبان کلیسا بر صخره در تورنتو
www.icnet.tv
توسط برادر فرد صالح شبان کلیسا بر صخره در تورنتو
www.icnet.tv
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
توسط برادر فرد صالح شبان کلیسا بر صخره در تورنتو
www.icnet.tv
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
توسط برادر فرد صالح شبان کلیسا بر صخره در تورنتو
www.icnet.tv
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا

© 2019 iCNET All Rights Reserved.

Yahsat 1A – Freq: 11900 – Pol: H – SR: 27500 – Fec : 7/8