ابعاد ششگانه واژه نجات

ابعاد ششگانه واژه نجات
توسط معلم کلام ادوین صالح - مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
ابعاد ششگانه واژه نجات
توسط معلم کلام ادوین صالح - مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
ابعاد ششگانه واژه نجات
توسط معلم کلام ادوین صالح - مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا

© 2019 iCNET All Rights Reserved.

Yahsat 1A – Freq: 11900 – Pol: H – SR: 27500 – Fec : 7/8