درباره ما

شبکه تلویزیونی 24 ساعته مسیحی آی سی نت ثمره رویای جمعی از خادمین خداوند است
رویایی برای آموزش کتاب مقدس و رساندن پیام خوش انجیل به تمامی مسیحیان فارسی زبان در سراسر جهان ، که سرانجام در سال 2014 میلادی به تحقق پیوست
هدف این شبکه، آموزش بنیادی، عمیق وصحیح کتاب مقدس و درسهای مختلف آن، برای نوایمانان، ایمانداران پیشرفته تر در دروس الهیلتی و خادمین است که آگاهی و درک روحانی خودشان را کاملتر کنند
شناخت عمیق تر خداوند و ثمرات ایمان با کمک روح القدس، باعث تبدیل شما عزیزان به ایمانداری امین و نیکو و آماده برای بازگشت خداوند ما عیسی مسیح میشود
شعاراصلی این شبکه « تجهیز ایمانداران برای بازگشت مسیح » میباشد و آرزوی ما برای شما این است که قادر باشیم در راستای تحقق این امر به شما، با تولید برنامه های مختلف، کمکی کرده باشیم
قانون ايمان نيقيه

ما ايمان داريم به خدای واحد
پدر قادر مطلق
خالق آسمان و زمين
و همۀ چيزهای ديدنی و ناديدنی

ما ايمان داريم به يک خداوند، عيسی مسيح
پسر يگانۀ خدا
مولود جاودانی از پدر
خدا از خدا
نور از نور
خدای حقيقی از خدای حقيقی
که مولود است و مخلوق نی
و او را با پدر يک ذات است

بوسيلۀ او همه چيز وجود يافت.
و او به خاطر ما آدميان
و برای نجات ما از آسمان نزول کرد
و به قدرت روحالقدس
از مريم باکره متولد شده، بشر گرديد
و به خاطر ما، در حومت پنطيوس پيلاطس
مصلوب شد، رنج کشيده، مُرد، و مدفون گشت
در روز سوم از مردگان برخاسته
کتب مقدسه را به انجام رسانيد
و به آسمان صعود نموده
به دست راست پدر نشسته است
بار ديگر با جلال میآيد
تا زندگان و مردگان را داوری نمايد
و ملکوت او را انتها نخواهد بود

ما ايمان داريم به روحالقدس
خداوند و بخشندۀ حيات
که از پدر و پسر صادر میشود
و با پدر و پسر او را عبادت و تمجيد میبايد کرد
او بوسيلۀ انبيا تکلم کرده است
ما ايمان داريم به کليسای واحد جامع مقدس رسولان
و به يک تعميد برای آمرزش گناهان معتقديم
و قيامت مردگان و حيات عالم آينده را انتظار میکشيم

آمين